Volleybal PowerBall Spinner Polsstok PowerBall Spinner Kitesurfing PowerBall Spinner Golf PowerBall Spinner

Algemene Voorwaarden van PowerBall-Nederland.nl

Algemene Leveringsvoorwaarden:

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
3. Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
4. Bedrijf: PowerBall Nederland. of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van PowerBall Nederland dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand;
5. Consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
6. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals PowerBall Nederland B.V. die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
7. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
8. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 - Identiteit
PowerBall Nederland vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer.

Artikel 3 - Algemene voorwaarden
1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te worden verstrekt. Indien dit niet nodig dan wel redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of eerder of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden plaatsvinden.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod
1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
3. Indien door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.
4. Als door PowerBall Nederland aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
5. Indien door PowerBall Nederland voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de consument, dient PowerBall Nederland te beschikken over voorafgaande toestemming van de consument.

Artikel 5 - Zichttermijn
1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
4. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door PowerBall Nederland bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
3. Het staat PowerBall Nederland vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
5. PowerBall Nederland treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
6. PowerBall Nederland kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. PowerBall Nederland is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.
7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal PowerBall Nederland de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
8. PowerBall Nederland zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
b) het geografische adres van de vestiging van PowerBall Nederland waar de consument met klachten terecht kan;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 - De prijs
1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3. Acties, prijzen en kortingen op https://www.powerball-nederland.nl/ kunnen afwijken van de acties, prijzen en kortingen op andere websites van de bedrijfscombinatie. Op PowerBall Nederland kunnen geen Pluimen of andere waardebonnen worden ingeleverd.

Artikel 8 - Conformiteit
PowerBall Nederland staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 - Garantie
1. Een eventueel door PowerBall Nederland als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens PowerBall Nederland kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens PowerBall Nederland kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door PowerBall Nederland verleende garantie.

Artikel 10 - De bestelling
1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen PowerBall Nederland en de consument anders is overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.
3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument PowerBall Nederland hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van PowerBall Nederland houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling
1. PowerBall Nederland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan PowerBall Nederland kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal PowerBall Nederland geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal PowerBall Nederland zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van PowerBall Nederland.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij PowerBall Nederland B.V., tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maan¬den.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de opzegtermijn maximaal drie maanden bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen voorafgaande aan de levering van het product of de dienst te worden voldaan. Na ontvangst van de betaling zal tot levering worden overgegaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan PowerBall Nederland te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft PowerBall Nederland behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Betaling kan alleen worden gedaan met de aangegeven betaalmethoden in Euro's. Het is niet mogelijk met andere middelen te betalen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. PowerBall Nederland beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PowerBall Nederland, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij PowerBall Nederland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PowerBall Nederland binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot PowerBall Nederland. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel PowerBall Nederland als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show#consumer-panel).
6. Een klacht schort de verplichtingen van PowerBall Nederland niet op, tenzij PowerBall Nederland schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door PowerBall Nederland, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen PowerBall Nederland en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en PowerBall Nederland over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door PowerBall Nederland worden voorgelegd aan de Rechtbank te Den Bosch.
3. Een geschil kan slechts aan de Rechtbank worden voorgelegd, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan PowerBall Nederland heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan PowerBall Nederland is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk door een advocaat bij de Rechtbank in Den Bosch aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 16 - Retourneren producten & herroepingsrecht
1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2. De consument kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Na deze herroeping heeft de consument opnieuw veertien (14) werkdagen om de artikelen retour te sturen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met PowerBall Nederland aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
3. Alvorens gebruik te maken van het herroepingsrecht zal de consument PowerBall Nederland hierover schriftelijk informeren.

Artikel 17 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Wanneer niet de gehele bestelling wordt geretourneerd maar slechts een gedeelte, dan zal alleen het teruggestuurde artikel worden terugbetaald exclusief de bezorgkosten.
3. Het is niet mogelijk een besteld artikel te ruilen voor een ander artikel. Het bestelde artikel kan in dat geval worden geretourneerd en terugbetaling van de kosten zal plaatsvinden alsof er geen ander artikel wordt aangeschaft. Een bestelling van het nieuwe gewenste artikel kan opnieuw worden geplaatst en betaald.
4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal PowerBall Nederland dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 18 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. PowerBall Nederland kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien PowerBall Nederland dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door PowerBall Nederland tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;© PowerBall Nederland